BASE COACH OF THE WEEK 5 – Łukasz Kołodziejczyk, Warsaw Mets

SHOWCASE COACH OF THE WEEK 5

BASE: Gratuluję nominacji do reprezentacji naszego trenera tygodnia 5. Co możesz powiedzieć ludziom, którzy Cię nominowali?

LK: To dla mnie wielki zaszczyt. Jeśli tylko część mojego pracy pomaga każdemu graczowi coś ulepszyć, czuję, że to wszystko ma sens.

BASE: Ostatni raz widziałem cię podczas BASE CAMP 2018. Świetnie spisałeś się trenując RB. Jakie było twoje wspomnienia z tego campu?

LK: To był wspaniały obóz. Miałem przyjemność poznawać wspaniałych graczy i innych trenerów. Jak już powiedziałem przed tym obozem, zawsze staram się również uczyć od moich graczy i dostrzegać słabsze punkty mojej wiedzy, a następnie poprawiać te problemy. Istnieje duże zapotrzebowanie na takie obozy w Polsce, aby dać naszym graczom możliwość uczenia się nowych rzeczy i doskonalenia umiejętności.

BASE: Mamy nadzieję, że wrócisz do nas w przyszłych obozach. Jesteśmy zaszczyceni, że mieliśmy Cię w naszym gronie.

BASE: W tym sezonie jesteś z nowym zespołem. Jak wyglądało przejście?

LK: Tak, przeniosłem się z pozycji trenera Green Ducks Radom do trenera RB Mets. Nie jest to dla mnie zupełnie nowe środowisko, ponieważ jak wszyscy wiemy, Mets to połączenie rekinów i monarchów, a ja byłem trenerem w Sharkach dwa lata temu. Jednak w grupie RB są gracze, z którymi wcześniej nie współpracowałem, więc jest to dla mnie wielkie wyzwanie. Ale widzę tu dużo talentów, więc mamy nadzieję zbudować coś specjalnego..

BASE: W tym roku macie wielu graczy i trenerów z różnych zespołów. Jak się mierzysz z tym wyzwaniem?

LK: Trener Dias wykonuje świetną robotę w budowaniu zespołu na obu poziomach: zawodników i trenerów. Połączenie dwóch drużyn z jednego miasta może być bardzo trudne i może trwać przez pewien czas, ale naprawdę myślę, że zmierzamy w tym samym kierunku. Nie ma żadnych rekinów, monarchów, kaczek, tytanów ani żadnego innego zespołu. Jest tylko jedna rodzina Mets o konkretnych celach na ten i następne sezony i wszyscy to rozumieją.

BASE: Mieliśmy okazję poznać trenera Dias`a. Jest świetnym trenerem i mam nadzieję, że staniecie się pod jego okiem wartościową drużyną.

BASE: Wszyscy przechodzą do drugiego sezonu LFA. Czy Twoje oczekiwania zostały zachowane w pierwszym sezonie?

LK: Tak. Uważam, że LFA ma się dobrze i ma duży potencjał na przyszłość futbolu w Polsce i Europie. Uważam to za solidną i niezawodną organizację. Nie podobają mi się sytuacje z dwoma oddzielnymi ligami w jednym kraju, spowalnia to rozwój futbolu, więc mam nadzieję, że w ciągu kilku następnych lat LFA i PLFA coś z tym zrobią, więc będziemy mieć jedną mocną ligę, będzie jedną z najlepszych w Europie.

BASE: My również chcemy zjednoczyć ligę, ale do tego czasu doceniamy wszystkich graczy z każdej ligi.

BASE: Jakie stawiacie sobie cele w nadchodzącym sezonie?

LK: Po prostu, każdego dnia stać się lepszym.

Base: Ostatnie pytanie na poziomie osobistym. Co cię najbardziej interesuje?

LK: Na poziomie trenerskim najbardziej zależy mi na moich graczach. Chcę tylko, żeby byli lepszymi graczami i ludźmi. Zwycięstwo to kwestia czasu. Na poziomie osobistym najbardziej zależy mi na mojej rodzinie.

BASE: Mamy nadzieję, że wszyscy trenerzy chcą tego, co najlepsze dla swoich graczy.

Dziękujemy za czas poświęcony na rozmowę. Życzymy Tobie i Twojemu zespołowi dobrego zdrowia w przyszłości!

LK: Dziękuję. Życzę wam wszystkiego najlepszego, róbcie to, co robicie dla tego sportu tutaj.

English

BASE: Congratulations coach on being nominated to represent our Coach of the week 5. What can you say to the people that nominated you?

LK: It is a great honour for me. If only a part of my coaching helps any player to improve something, I feel that it all makes sense.

BASE: We last saw you at BASE CAMP 2018. You you did a great job with the RBs. What was your experience like doing this?

LK: It was a great camp. I had the pleasure to meet great and cochable players and other coaches. As I said before this camp, I always try to also learn from my players and spot the weaker points in my knowledge and than improve these issues. There is a big need for such camps in Poland to give our players an opportunity to learn new things and improve skills.

BASE: We hope to have you back to help at future camps. We are honored to have had you on our staff.

BASE: You are with a new team this season. What has the transition been like?

LK: Yes, I moved from Green Ducks Radom head coach position to RBs coach in Warsaw Mets. It is not entirely a new environment for me, because as we all know Mets is a merge of Sharks and Monarchs and I was a coach in Sharks two years ago. However, in RBs group are actually players I haven’t worked with before, so it is a great challenge for me. But I see a lot of talent here, so we hope to build something special with this unit.

BASE: The process will take time. You guys just need to hang in and keep moving foward.

BASE: You guys have many players and coaches from different teams this year. How are you guys facing this challenge?

LK: Coach Dias is doing a great job in team building at both levels: players and coaches. Merging two teams from one city could be very difficult and it could last for a period of time but I really think we go in the same direction. There is no Sharks, no Monarchs, no Ducks, no Titans, or any other team. There is only one Mets family with specific goals for this and next seasons and everybody understands that.

BASE: We have experience with coach Dias. He is a great coach and I hope you guys become one and showcase your talents.

BASE: Everyone is going into season 2 of the LFA. Has your expectations been kept over the first season?

LK: Yes. I think LFA is doing well and has a big potential for the future of football in Poland and Europe. I consider it as a solid and reliable organization. I don’t like the situation with two separate leagues in one country, it slows down the development of football in my opinion, so I hope in the next few years LFA and PLFA will do something with it so we will have one strong league that will be one of the best in Europe.

BASE: We too wish for a united league but until then we have love for all players of any league. Football is what’s important for us.

BASE: What are you goals for yourself and your players?

LK: Getting better each day.

7) BASE: One last question on a personal level. What do you care most about? Why?

LK: At the coaching level, I care most about my players. I just want them to be better players and people. Winning will follow that. At the personal level, I care the most about my family.

BASE: We hope all coaches want the best for their players. Since you mentioned family, we are happy that you are one of ours!
Thank you for giving us the time to speak with you. We wish you and your team good health in the future!

LK: Thank you. Wish you all the best as well, keep doing what you are doing for this sport here.

Leave a Reply

Translate »