§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich prowadzony jest konkurs pod nazwą „HALFTIME TYPER ” (dalej: „Konkurs”).
1.2 Organizatorem Konkursu jest portal https://halftime.pl (dalej: „Organizator”). Fundatorem nagród jest LV BET– Zakłady Bukmacherskie.
1.3 Konkurs będzie trwał od 23.03.2019 r. do 29.06.2019 r. (dalej: „Data Zakończenia Konkursu”).
§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
2.1 Konkurs polega na typowaniu wyniku spotkań w Liga Futbolu Amerykańskiego – LFA 1 (dalej: „Mecze”).
2.2 W Konkursie HALFTIME TYPER, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy pełnoletni internauta (dalej: „Uczestnik”).
2.3 Uczestnicy biorący udział w w Konkursie muszą być osobami pełnoletnimi.
2.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
2.5 Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora.
2.6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja na stronie portalu wraz z akceptacją i postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu).
2.7 Uczestnicy Konkursu typują wyniki w aplikacji dostępnej na stronie https://halftime.pl/typerlfa/ (dalej „ Strona Internetowa”), udostępniając Organizatorowi swój pseudonim.
2.8 W aplikacji dostępnej na Stronie Internetowej należy wskazać prawidłowe rozstrzygnięcia meczów.
2.9 Za wskazanie prawidłowego rozstrzygnięcia Meczu Uczestnik otrzyma trzy punkty. W przypadku wskazania nieprawidłowego rozstrzygnięcia jednego z Meczów Uczestnik nie otrzyma żadnych punktów.
2.10 W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech laureat nagrody rzeczowej. Zostaną nimi Uczestnicy, którzy zgromadzą najwyższą ilość punktów (tj. poprawnie wytypują największą ilość meczów). Dla wyłonienia laureata nagrody głównej liczy się tylko prawidłowość wytypowania wyników Meczu przez Uczestnika. W przypadku tej samej ilości punktów, o wygranej decydują małe punkty zdobyte za rejestrację w systemie LV BET za pośrednictwem linku polecającego – http://bit.ly/2VPFjIn , a w dalszej kolejności czas oddania pierwszego typu.
2.11 W terminie 14 dni roboczych od Daty Zakończenia Konkursu, laureaci nagród zostaną poinformowani przez organizatora o przyznaniu nagrody, poprzez wskazanie na Stronie Internetowej loginu użytkownika.
2.12 Laureat powinien przesłać w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.11 powyżej, za pośrednictwem e-maila (na adres: kontakt@halftime.pl) swoje imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres, na który nagroda zostanie wysłana.
2.13 Jeśli laureat Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków Regulaminu przysługujące mu prawo do nagrody wygasa. Brak przesłania przez laureata wiadomości, o której mowa w pkt 2.12 powyżej, na wskazany tam adres e-mail Organizatora i we wskazanym tam terminie jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania nagrody przez laureata. W takiej sytuacji prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda niewysłana laureatowi z powodu nie podania przez niego w określonym powyżej terminie adresu korespondencyjnego, na który miała zostać wysłana nagroda, pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez laureata danych kontaktowych m.in. adresu e-mail, nr telefonu, adresu oraz innych danych niezbędnych do jego identyfikacji i przekazania nagrody.
2.14 Nagroda zostanie wydane poprzez wysłanie do laureata Konkursu za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez laureata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych laureata, o których mowa w pkt 2.12 powyżej.
2.15 Nagroda będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnik nie ma możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagródy, ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.
2.16 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których zgłoszenia konkursowe zawierać będą pseudonimy wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatora lub osób trzecich.
§ 3 Komisja konkursowa
3.1 Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Liczbę członków Komisji oraz osoby wchodzące w jej skład określa Organizator.
3.2 Do zadań Komisji konkursowej należy:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
b) podsumowanie Konkursu i wytypowanie laureatów nagrody głównej oraz laureatów nagród pocieszenia, na podstawie nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń, w szczególności z uwzględnieniem wszystkich kryteriów określonych w § 2 Regulaminu.
3.3 Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.
§ 4 Dane osobowe
4.1 Organizator (Portal https://halftime.pl) jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lutego 2019 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 125).
4.2 Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a także statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.
4.3 Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagrody.
4.4 Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 4.3 powyżej, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika.
4.5 Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 6 lutego 2019 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 125).
4.6 Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia.
4.7 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
5.1 Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu na Stronie Internetowej.
5.2 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
5.3 Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 5.1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
5.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
§ 6 Postanowienia końcowe
6.1 Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.
6.2 Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestników Konkursu przez publikację na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Konkursu, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestników.
6.3 W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa